بحث و نظر همگانی

همگرایی پایدار ایرانیان با انتشار نظرهای مختلف چه از میان اعضا و دوستان همگرا و چه از سوی کسانی که در این زمینه تحقیق و پژوهش و نظر ارائه داده اند، تلاش می کند آنچه را به عنوان بنیان های فکری خویش عنوان کرده است از جوانب مختلف مورد بررسی و بحث و نقد قرار دهد تا از این راه …

ادامه

ببینیم و بشنویم…

● ویدیوی آموزشی: اندیشه پایدار و جهانی ابوالقاسم فردوسی     ● مکانیزم همگرایی: یک ”اندیشه پایدار” شاید در ابتدا کوچک بنظر بیآید، اما مثل این نیروی کوچک می تواند یک ”همگرایی” بزرگ و شگفت انگیزی ببار بیآورد.   ● من، وطن را، خانه ام را دوست دارم…استقلال از درون می آید…آزادی از درون می آید.   ● گفتگوی علیرضا میبدی با مسعود …

ادامه