روز خوب همگرایی میرسد

روز خوب همگرایی می رسد
عاقبت روز رهایی می رسد

روز خوب همگرایی میرسد
میوه کال رهایی عاقبت برشاخه های این درخت نو نهال همگرایی میرسد. عاقبت روز رهایی میرسد
روز خوب همگرایی می رسد

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.