معمارانِ‌ایرانِ فردا

معمارانِ‌ایرانِ فردا، از درونِ کشور و در استقلال کامل، با یک «همگراییِ ملّی پایدار»، ایران آزاد و مستقل را معماری خواهند کرد و انقلابِ بزرگِ زنانِ ایران ما تحولی منحصر به تمدن و فرهنگِ ایرانی و همچنان، «نقطه‌عطفی» در تاریخ بشریت خواهد گردید.
در این قرن ارتباطاتی با تکنولوژی های پیش رفته، مدعیان و گروهک های خودمحورِ سیاسی ناتوانی، چه در درون و چه در بیرون از ایران، (از چپِ چپ افراطی گرفته تا راستِ راست افراطی)، که تا بحال نتوانسته و نمی توانند ملت ایران را متقاعد به قبول کردنِ نگاه و راه خود محورانهِ‌ خود بکنند، مسلم است که همیشه در اقلیت و به اصطلاح خود، در «اپوزیسیون» خواهند ماند، تا زمانی که به تدریج و کم کم رو به تحلیل بروند و تمام بشوند.
از طرفی خوشبختانه و از طرفی دیگر، متاسفانه، به عنوان یک ایرانی، از معدود کسانی هستم که از سالهای قبل به «انقلاب» باور داشته و دارم و برایش مبارزه کرده و می‌کنم و میدانم که این انقلاب بزرگ جهانی به ثمر خواهد رسید و انقلابِ بزرگِ ایران ما تحول و نقطه‌عطفی در تاریخ بشریت خواهد گردید. اما سخنم با کسانیست که بجز تفرقه افکنی، و دشمن تراشی ، آنهم به دلیلی که در اول این پیام آوردم، کار دیگری از آنها بر نمی آید، این است چه بخواهید و چه نخواهید، انقلاب یک پدیده و سونامیِ جهانیست، شما نمیتوانید جلودارش بشوید. مسلما قدرت های جهانخوار از اینگونه تحول در وحشت هستند و مثل گذشته، تا میتوانند میخواهند به این «همگرایی و ارادهِ ملّی ما ایرانیان» ضربه بزنند، اما آنها هم نمیتوانند جلودار این «همگرایی و ارادهِ ملّی پایدارِ ما ایرانیان» بشوند. زمین نیاز به انسانیت و احیای محیط زیست دارد و این انقلابِ ما حامل این پیام و نیاز جهانی‌ست.
ایرانیان در استقلالِ کامل، توانایی به نتیجه رساندن این انقلاب جهانی را دارا می باشند و سرمشقی برای بشریت و جهانیان خواهند شد و اولین و برزگترین انقلاب زنانه قرن را رقم خواهند زد.
زن، زندگی، آزادی، مرد، مهین، آبادی.
این پست ۱۲ سال پیش من به صداقت کلام من گواهی میدهد، زمانی که خیلی ها مرا تمسخر میکردند و انقلاب را انکار!
https://www.facebook.com/photo?fbid=1372825059555&set=a.1074112031916

آری انقلاب می‌کنم
آری رقص آزادی سر میدهم؛
آری فریاد آزادی را به دنیا میرسانم؛
آری به استقلال، سرزمین کهنم ایران، خواهم رسید؛
آری به انسانها عشق میورزم؛
آری طبیعت را نمیازارم و به آن عشق میورزم؛
آری حیوانات را نمیازارم و به آنها عشق میورزم؛
آری از حق و حقوقِ انسانها، طبیعت و حیوانات دفاع می‌کنم؛
آری برای آرمانهای انسانی‌، ایرانی‌ می‌مانم؛
آری لغو حکم اعدام را برای ایران و بشریت می‌خواهم؛
آری زندان‌ها را ویران خواهم کرد؛
آری دوست خواهم داشت؛
آری دوست خواهم ماند؛
آری سر تعظیم در برابر کارگران فرود می‌آورم؛
آری گرسنگی را نمیپذیرم؛
آری آشتی‌ ملی‌ را دوست دارم؛
آری عدالت اجتماعی می‌خواهم؛
آری خشونت را نمیپذیرم؛
آری این رژیم را نمیخواهم؛
آری انقلاب را مساوی و برابرِ خشونت نمیدانم؛
آری انقلاب می‌کنم.

به قول ایرانیان، شاید دیر و زود داشته باشه، اما سوخت و سوز نداره
مسعود اسماعیلو – ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۹ مهر ۱۴۰۱ شمسی
#مهساامینی
#همگرایی‌پایدارایرانیان، #همگرایی‌ملّی، #همپا، #همگرایی، #آزادی، #استقلال، #مسعود‌اسماعیلو،#معماری، #معماری‌پایدار،

 

Share

دیدگاه شما

دیدگاه

کامنت‌ها بسته هستند.